Luni 18,
Octombrie 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
De îndată ce corpul uman pierde 1% din greutate prin deshidratare, apare senzaţia de sete?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


07/10/2016 Notă informativă

Notă informativă

Facînd o analiza economico-financiară a activității ÎM ”Apă-canal” Cahul la moment putem spune că întreprinderea întîmpină greutăți în onorarea obligațiilor față de furnizori și creditori, în special ce ține de creditul Băncii Mondiale, acordat prin intermediul Ministerului finanțelor și valorificat prin decizia Consiliului orășenesc Cahul nr. 2/2(35/2)-XXI din 31.03.2003 și nr. 4/8(16/8)-XXIII din 02.04.2008, copiile deciziilor sunt prezentate în Anexa nr. 1 și 2. La momentul actual întreprinderea a acumulat din credit o datorie neachitată în mărime de 216,3 mii dolari SUA, plus penalitate de cca. 3200 dolari. Totodată amintim că pe 15 octombrie și 15 noiembrie 2016, conform graficului de rambursare, trebuie să vină ordinele de plată de la Ministerul Finanțelor pentru încă cca. 100 mii dolari SUA.

Veniturile acumulate din tariful aprobat încă în 2008 cu greu acoperă cheltuielile de bază necesare pentru procesul tehnologic, fără a asigura resurse financiare pentru achitarea creditului. De exemplu la pomparea, tratarea și distribuția apei se consumă și se cheltuie:

 1. Energie electrică cca.180 000 kwt/lună

2008:  180 000 x 0,96 lei/kwt = 172800 lei

2016: 180 000 x 1,96 lei/kwt = 352800 lei

Diferența constituie: +180 000 lei/lună

Este necesar de menționat că în urma modernizării și schimbării pompelor , din credit, s-a micșorat consumul de energie electrică cu 60 000 kwh/lună (240000-180000) sau 25%, în 2006 spre exemplu consumul constituind 240 000 kwh/lună.

 1. Sulfat de aluminiu cca. 10 tone lunar cu 320 euro

2008: 10 t x 320 euro x 16,00 lei = 51200 lei

2016: 10 t x 320 euro x 22,20 lei = 71040 lei

Diferența constituie: +19840 lei/lună.

 1. Clor lichid cca. 1,4 t/lună cu 1900 dolari SUA/t

2008: 1,4 t x 1900 x 10 lei = 26600 lei

2016: 1,4 t x 1900 x 19,8 lei = 52668 lei

Diferența constituie: +26068 lei lunar.

 1. 4.     Combustibil

2008: 2703 l/lună x 10,73lei/l = 29003 lei

2015: 1912 l/lună x 11,7 lei/l = 22370 lei

Diferența constituie: - 6633 lei/lună

 

Dacă autoritatea publică ar fi adoptat o politică de ajustare anuală a tarifului, cel puțin la nivelul inflației anuale, situația financiară a întreprinderii nu ar fi ajuns în prag de faliment.

Este necesar de amintit aici despre diferența de curs valutar care trebuie să o achite întreprinderea pentru creditul contractat.

 

Primite total

Rambursat

Suma nerambursată la 01.09.2016

Diferenţa de curs valutar de la primirea creditului,

mii lei

 

Dolari, SUA,

mii

Curs

RM,

mii lei

Dolari, SUA

mii

RM,

mii lei

Dolari,

SUA,

mii

Curs 19,7605

RM,

mii lei

Suma creditului

I tranşă (contract din 10.04.2004

2750

12,0829

33228

731

9596

2019

19,7807

39876

16244

Suma creditului II tranşă (contract din 10.12.2008)

1452

10,3893

15085

-

-

1452

19,7807

28712

13627

TOTAL

4202

 

48313

731

9596

3471

19,7807

68588

29871

 

Se observă că 48 313 000 lei a fost suma inițială a creditul, s-au achitat 9 596 000 lei și suma care trebuie rambursată este de 68 588 000 lei, datorită diferenței de curs valutar de (+29 871 000 lei).

Ca soluții de ieșire din această situație financiară dificilă întreprinderea, împreună cu APL de nivelul I și II, au fost nevoiți să accepte propunerile investitorilor, de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, începînd cu 2012-2013 atunci cînd Consiliul orășenesc Cahul a aprobat o decizie  privind acceptarea extinderii ariei de deservire a ÎM ”Apă-Canal” Cahul în localitățile învecinate (Anexa 3), apoi a urmat semnarea Acordului de asociere între APL-uri etc.

Datorită viziunii de regionalizare în Cahul au fost implementate proiectele finanțate de donatorii externi sub formă de grant. Aici enumerăm: reparația blocului administrativ al ÎM ”Apă-Canal” Cahul – cca. 550 mii lei, donarea a 2 autospeciale de intervenție în caz de avarie  și a unui mini-excavator cu remorca - cca. 1,7 ml lei, tehnică de calcul, softuri, mobilă de birou și echipament special  -  cca. 900 mii lei, reabilitarea stației de tratare a apei potabile  - 11 ml lei, construcția rețelei de canalizare în sat. Roșu care va fi conectată la rețeaua centralizată din or. Cahul – 15 ml lei. Total investiții din donații de cca. 29 150 000 lei.

Regionalizarea reprezintă un punct cheie în dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Cahul, aceasta fiind și o politică la nivel de țară, deoarece investitorii alocă resurse financiare importante operatorilor mari de servicii și mai multor autorități locale ce cooperează, ghidîndu-se după practica internațională.

De către experții naționali și internaționali ai GIZ au fost elaborate multiple analize și studii privind procesul de regionalizare a serviciului și reorganizare a întreprinderii ca operator regional, care au fost prezentate APL I și II. Printre acestea putem enumera: Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de ÎM ”Apă-Canal” Cahul în satele Roșu, Crihana Veche Pașcani și Manta din martie 2013, Estimarea proiectului de tarif și a gradului de suportabilitate a tarifului din noiembrie 2012 și altele.

Pentru ca regionalizarea în r. Cahul să fie posibilă este necesară reorganizarea ÎM ”Apă-Canal” Cahul în Societate pe acțiuni, cu capital integral public, prevăzută și în p. 4.1. din Ghidul pentru regionalizarea serviciului aprobat prin ordinul Ministerului mediului nr. 122 din 04.12.15. Regionalizarea serviciului constituie și o condiție a investitorilor.

Avantajele regionalizării constituind:

 1. potențialul de extindere în localitățile vecine. Capacitatea stației de tratare a apei potabile și a stației de epurare a apelor uzate fiind utilizată la cca. 30-35%. Conform studiului de fezabilitate care se elaborează de către compania Poche&Partners, finanțat de banca germană KfW  (în sumă de cca. 850 mii euro), ce urmează a fi finalizat la sfîrșitul anului 2016, ce prevede semnarea memorandumului cu investiții în infrastructura orașului Cahul.
 2. majorarea volumului de apă facturată, ca urmare a creșterii numărului de consumatori, ceea ce va duce la majorarea veniturilor, fără creșteri prea mari de cheltuieli. Conform aceluiași studiu menționat în punct 1. se prevăd investiții în construcția rețelelor de canalizare în or. Cahul.
 3. Capacitate suficientă de a deveni operator regional. Această perspectivă de operator regional fiind lansată și pe plan național, prin elaborarea strategiei în domeniul de alimentare cu apă și de canalizare (AAC) și elaborarea de către Ministerul mediului a Conceptului de regionalizare și a Ghidului pentru regionalizarea serviciului AAC, aprobat prin ordin nr. 122 din 04.12.15 etc.
 4. Posibilitatea implementării proiectelor investiționale finanțate de UE, care au ca condiție regionalizarea serviciului. Proiecte investiționale importante în derulare sunt: construcția magistralei de apă Cahul – A.I.Cuza (beneficiari sunt populația din 12 localități), construcția rețelelor interioare de alimentare cu apă în comuna Lebedenco, ce constituie cca. 125 ml lei,
 5. Existența personalului calificat în prestarea serviciului pe o arie mai extinsă,
 6. Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind operatorii etc.

Punctele slabe s-au riscurile regionalizării ar fi:

 1. Neajustarea tarifului la costurile reale suportate și majorarea în continuu a costurilor,
 2. Instabilitatea prețurilor la energia electrică, agenții chimici, combustibil, materiale și alte resurse materiale utilizate în procesul tehnologic,
 3. Factorul politic impediment în aprobarea tarifelor reale și respectiv și dezvoltarea întreprinderii etc.

 

La momentul actual se prevăd modificări ale Legii 303 din 13.12.13, care prevăd procedura de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și crearea operatorului regional sub formă de societate pe acțiuni, iar ÎM și întreprinderile de stat urmează a fi reorganizate.

Avantajele și dezavantajele acestei forme organizatorico-juridice sunt enumerate mai jos.

Avantajele societăți pe acțiuni sunt:

 • Capacitatea de a atrage investiții și de a mări capitalul. Această formă organizatorico-juridică  este preferabilă atunci cînd există necesitatea unor investiții externe.
 • Mobilitate mai mare și capacitate de a reacționa la schimbările economice și financiare,
 • Durata potențială de viață mai ridicată. Există posibilitatea aderării a noi parteneri mai tîrziu, dezvoltînd un operator regional puternic.
 • Sunt rentabile în prestarea serviciilor pe un teritoriu mai mare, la nivel regional sau raional.

Dezavantajele societății pe acțiuni sunt:

 • Este supus tuturor riscurilor economiei de piață, la fel ca și altă formă organizatorico-juridică,
 • Procedura de înregistrare mai complexă,
 • Nu este practică pentru localitățile rurale,
 • Structura și modul de funcționare mai complicată.

Acestea sunt specificate și în studiul de oportunitate pag. 83-86.

Administrația publică locală, fiind acționarul societății, în baza dreptului de vot, decide tot ce ține de activitatea persoanei juridice, ulterior delegînd gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare printr-un contract ce va cuprinde pe lîngă drepturile și obligațiile părților și aspectele privind modul și condițiile de prestare a serviciului.

Neacceptarea modernizării pe calea regionalizării și reorganizării întreprinderii va duce la stoparea noilor proiecte și pierderea investițiilor, ceea ce va avea un impact puternic asupra întreprinderii, care va duce la insolvabilitatea acesteia. Investițiile care se preconizează a fi realizate sunt descrise în detaliu în Memorandumul care se anexează (Anexa nr. 4).

  

Șeful-interimar al  ÎM ”Apă-Canal” Cahul                           

Gheorghe Ghețivu