01,
August 2021
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Chestionar
Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
ştiaţi că...
O mare parte din boli sunt cauzate de faptul că oamenii nu beau suficientă apă?

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
Asociația “Moldova Apă-Canal”
World Water Day


17/03/2015 Raportul de activitate al întreprinderii pentru anul 2014

Raportul de activitate al întreprinderii pentru anul 2014

Pe data de 12.03.2015 a avut loc ședința Consiliului la care a fost prezentată darea de seamă a Î.M Apa-Canal Cahul pentru anul 2014. Darea de seamă a fost prezentată de Șeful-Interimar al întreprinderii:


Întreprinderea Municipală “Apă-Canal” Cahul a fost întemeiată conform Deciziei Consiliului Municipal Cahul nr.5/6(9/6)-XXI din 27 octombrie 2000 ca rezultat al reorganizării Întreprinderii de Stat Direcţiei de producţie „Apă-Canal” Cahul înregistrată sub nr.136042251 din 22.01.98 cu transmiterea accesiunilor în drepturi şi obligaţii, precum şi terenul aferent ei.

          Personalul de activitate constituie 182 persoane. Scopul activităţii este aprovizionarea cu apă potabilă şi evacuarea, epurarea apelor menajere şi reziduale ale urbei.

          În componenţa Întreprinderii Municipale „Apă – Canal” Cahul intră următoarele subdiviziuni:

-         secţia apeduct

-         secţia canalizare

-         secţia de exploatare a reţelelor de apeduct şi canalizare

-         secţia abonent şi relaţii cu clienţii.

De aceea permiteţi-mi să mă opresc la totalurile de lucru al fiecărei secţii aparte.

Secţia apeduct

Este compusă de un complex de tratare a apei potabile cu o capacitate de producere de 17,4 mii m³ în 24 de ore. 

În afară de aceasta din componenţa secţiei mai fac parte 6 staţii de pompare. 

În decursul, anului 2014 de către colectivul secţiei au fost prelucrate 2048,40 mii m³ de apă brută. În comparaţie cu anul 2013 volumul de apă captat s-a majorat cu 58,20 mii m³, sau 2,92%.

Volumul apei facturat a atins cifra de 947,40 mii m³ şi este mai puțin decât în anul precedent cu 3,10 mii m³ de apă potabilă sau 0,33%.

Pierderile de apă în anul 2014 s-au majorat faţă de anul 2013 cu 1,12%.

Din tot volumul facturat 947,35 mii m³ au fost realizate populaţiei 791,3 mii m3 sau 83,53%, 41,7 mii m³ au fost realizate organizaţiilor bugetare sau 4,40% şi 114,3 mii m³ sau 12,07% au fost realizate întreprinderilor.

Ca rezultat a fost obţinut un venit în sumă de 10826,7 mii lei. Cheltuielele pe secţia apeduct au constituit 12716,1 mii lei. Sinecostul tratării unui m³ de apă potabilă a constituit 13,42 lei/m³, pe cînd tariful real era 11,43 lei/m³ ceia ce a adus la pierderi în sumă de 1889,4 mii lei. Rentabilitatea producerii a constituit (– 14,9%).

Măsurile de reducere a pierderilor, este necesar urgent de renovat tronsonul de apă SP – 1 la stația de tratare, renovarea stației de tratare, de adus la bun sfîrșit contorizare consumatorilor.

De către colectivul secţiei au fost înfăptuite un şir de măsuri pentru întreţinerea obiectelor infrastructurii. Aşa, au fost executate lucrări capitale şi curente la suma de 152,8 mii lei.

Secţia de canalizare

A doua secţie în componenţa întreprinderii este cea de epurare a apelor reziduale. Ea dispune de un complex de epurare cu capacitatea de producere de 13,7 mii m³ în 24 ore . În afară de aceasta în componenţa secţiei sunt 3 staţii de pompare situate în raza oraşului.

În anul 2014 prin complexul de epurare al apelor reziduale au fost epurate pînă la cerinţele normativelor în vigoare 1100,2 mii m³ din care numai 734,8 mii m³ au fost factrate, celălalt volum formându-se din apele pluviale şi freatrice care pătrund în reţele de canalizare prin fisurile reţelelor de canalizare. Tariful mediu pentru epurarea apelor reziduale a constituit 5,12 lei pentru un m³ de apă reziduală. La rîndul său sinecostul este de 9,51 lei pentru 1 m³.

De aceea venitul total pe secţie a constituit 3757,0 mii lei, iar cheltuielile au constituit 6984,5 mii lei, ceia ce a adus la pierderi în sumă de 3227,50 mii lei.

De către colectivul secţiei au fost înfăptuite un şir de măsuri pentru întreţinerea obiectelor infrastructurii. Aşa, au fost executate lucrări capitale şi curente la suma de 19,5 mii lei.

Secţia de exploatare a reţelelor

de apeduct şi canalizare

Alt sector în componenţa  întreprinderii  este cel care se ocupă cu expluatarea reţelelor magistrale şi de distribuţie a apei potabile, şi de evacuare a apelor menagiere.

De către colectivul sectorului se deserveşte 103,6 km de reţele, inclusiv 21,5 de reţele magistrale şi 82,1 km de reţele de distribuţie. În afară de aceasta se exploatează 51,5 km de reţele de canalizare cu diferite diametre.

În decursul anului 2014 la dispecerat au parvenit 2109 de petiţii din care 784 în reţelele de apeduct  şi 1325 în reţelele de canalizare. Cea mai mare parte au fost lichidate în decursul unei zile – 2013 petiții sau 95,45 % în decurs de 2 zile au fost lichidate – 64 petiții sau 3,03% şi 32 petiții sau 1,52% mai mult de 2 zile.

De către colectivul sectorului în decursul anului 2014 au fost îndeplinite 598 lucrări de branşare la reţelele de apeduct inclusiv în or. Cahul – 268; satul Roşu – 15(588); satul Manta – 152(244); satul Paşcani – 19(208) şi satul Crihana Veche – 144(290) abonaţi. Au fost reparat 702 m rețele de apeduct cu diferite diametre și 138 m rețele de canalizare.

Total au fost cheltuite pentru reparații curente și capitale pe rețelele de apă și canalizare 708,166 mii lei.

Secţia abonament şi relaţii cu clienţii

Un lucru însemnat a fost îndeplinite de către secţia abonament şi relaţii cu clienţii. În decursul anului 2014 de către controlori au fost citite datele contoarelor de 111,90 mii ori. Nivelul de achitare a consumatorilor casnici a fost de 100,3 % ce ne-a permis s-ă micşorăm datoria populaţiei cu 26,0 mii lei. În decursul anului au fost înregistraţi 516 noi abonaţi. De către colaboratorii secţiei au fost instalate 85 de apometre noi şi 32 de apometre după testare, au fost curăţite 52 filtre, au fost schimbate 498 apometre care nu au trecut testare, au fost resigelate 886 de noduri de evidenţă la cererea consumatorilor.

Tot de către colaboratori au fost depistate 39 de încălcări a regulamentului. De către comisie conform regulamentului prestărilor serviciilor de apă și canalizare pe fiecare caz în parte a fost întocmite acte cu aplicarea amenzii în sumă de 38059,19 lei. De la rețele au fost deconectați 12 consumatori care au refuzat să achite datoriile și amenzile în urmă încălcărilor depistate de către controlori.

Schimbul contoarelor după verificare și înlocuirea clasa A și B la contoare clasa C a dus la majorarea indicilor cu 20,1%.

În momentul de faţă a fost acceptat proiectul de reabilitare a stației de tratare a apei prin ADR Sud, finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), este anunțată și data petreceri licitației internaționale pentru executarea lucrărilor şi sperăm, că în decursul anului  aceste lucrări vor fi îndeplinite.

Analiza economico-financiară a activității întreprinderii.

            În rezultatul activităţii de producere (fără activitatea financiară și investițională) întreprinderea a obţinut un venit  brut în sumă de 15715,5 mii lei, sau cu 569,1 mii lei mai mult decât în anul 2013, datorat majorării tarifelor pentru serviciile de canalizare la agenții economici care nu beneficiază de serviciile de apă. Însă cheltuielile pentru perioada anului 2014 au constituit 20941,2 mii lei. Astfel pierderile din activitatea operațională a anului 2014 au constituit 5225,7 mii lei.

Analiza în dinamică pe ultimii 6 ani a acestor indicatori este prezentată în diagrama de mai jos.

 

Din datele diagramei observăm că costurile și cheltuielile întreprinderii au o tendință de majorare, datorită creșterii prețurilor la resursele și materialele utilizate în procesul tehnologic, iar variația veniturilor este variabilă. Micșorarea veniturilor pînă la 15715,5 mii lei în 2014 față de 2013 cu 435,5 mii lei se datorează micșorării altor venituri operaționale de la 1066,02 mii lei în 2013, la 18,0 mii lei în 2014. În aceste venituri în 2013 conform evidenței contabile au fost incluse granturile oferite de GIZ, care se înregistrează ca cheltuieli și venituri curente. Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru 2014 sunt descrise în cele ce urmează.

          Din venitul total obţinut pe întreprindere în 2014 în sumă de 15715,5 mii lei, 14583,7 mii lei au fost obţinute din activitate de bază a întreprinderii (aprovizionare oraşului cu apă şi evacuare apelor reziduale), iar  1131,8 mii lei au fost obţinute din alte activităţi economice, de exemplu: servicii pentru conectarea persoanelor fizice și juridice la rețele, eliberarea condițiilor tehnice, prestarea serviciilor de curățirea rețelelor de canalizare, evacuarea și transportarea deșeurilor lichide etc.

În costurile și cheltuielile întreprinderii pentru 2014 în mărime de 20941,2 mii lei se includ:

 • 4605,7 mii lei cheltuieli materiale, din care: 2793,3 mii lei plata pentru energia electrică, 1337,1 mii lei consumurile pentru reactivii chimici, 438,1 mii lei – combustibil și 37,2 mii lei alte consumuri materiale.
 • 3918,1 mii lei cheltuielile cu amortizarea,
 • 896,3 mii lei plata impozitelor, din care: 469,3 mii lei - TVA, taxa pentru apa captată 354,9 mii lei, amenajarea teritoriului 28,6 mii lei, impozit funciar și imobiliar 10,1 mii lei și 33,4 mii lei – taxa pentru folosirea drumurilor.
 • 7814,8 mii lei retribuirea muncii angajaților.
 • 1916,3 mii lei contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii,
 • 811,0 mii lei dobînda pentru creditul băncii mondiale,
 • 1315,4 mii lei alte consumuri și cheltuieli (cheltulieli aferente serviciilor prestate de terți, costul de procurare a mărfurilor vîndute, arenda operațională etc)

 

Necătînd la aceasta, pierderea netă a întreprinderii pe anul 2014 a constituit 13533,6 mii lei, din care 9284,8  mii lei reprezintă diferența cursului valutar pentru datoriile pe termen scurt (113,5 mii lei) și pe termen lung (9171,3 mii lei). Calculul diferenței de curs valutar pe termen lung se descrie mai jos.

 

Î.M. „Apă – Canal” Cahul

Diferenţa de curs valutar din anul 2014 în lei RM

 

Nr.

d/r

Indicii

 

I tranşă

II tranşă

TOTAL

 

1

Soldul pentru credit din Ministerul Finanţelor la 31.12.2014

dolari SUA

2139162

1452004

3591167

2

Cursul valutar oficial la 31.12.2014

lei RM

15,6152

15,6152

15,6152

3

Soldul în lei RM la 31.12.2014 după cursul valutar (1x2)

lei RM

33403450

22673334

56076784

4

Soldul după evidenţa contabilă la 31.12.2013

lei RM

27929739

(13,0564)

18975713

46905452

5

Diferenţa de curs valutar  (3-4)

lei RM

5473711

3697621

9171334

Contract încheiat la 15.04.2004  - 2750 x 12,0829 = 33227,975 mii lei

Contract încheiat la 10.12.2008  - 1500 x 10,3893 = 15583,95 mii lei

 Total 48811,925 mii lei

        

 

În decursul anului 2014 Î.M. „Apă – Canal” Cahul a defalcat în bugetele de diferite niveluri 3428,426 mii lei.

         În afară de aceasta a fost plătită suma de 2402,3 mii lei pentru  rambursarea creditului Băncii Mondiale, inclusiv 1591,3 mii lei – din suma de bază şi 811,0 mii lei  - dobânda.

Situaţia financiară a întreprinderii la data de 01.01.2015 este următoarea:

          Datorii debitoare sunt în sumă de 2066,7 mii lei, inclusiv:

-      populaţia – 1267,6 mii lei

-      agenţi economici –799,1 mii lei

Datoriile creditoare alcătuiesc 57670,301 mii lei, inclusiv:  

 1. pe termen lung (credite bancare)

53295,808

 1. pe termen scurt

4374,493

inclusiv:  împrumuturi Min. Fin.

2780,976

              dobânda Min. Fin.

162,273

              datorii faţă de furnizori

66,018

               datorii privind retribuţia muncii

518,309

               datorii faţă de personal

4,695

               datorii privind asigurările

191,099

               datorii privind impozitele

223,859

              datorii privind concediile (provizion)

415,150

              alte datorii

12,114

 

Pentru a determina eficienţa activităţii întreprinderii se analizează rentabilitatea activelor şi rentabilitatea vînzărilor.

Rentabilitatea venitului din vînzări reprezintă capacitatea întreprinderii de a obţine profit în rezultatul comercializării produselor şi prestării serviciilor, adică arată profitul la un leu de vînzări.

Rentabilitatea activelor numită şi rentabilitatea economică reflectă nivelul profitului obţinut de la fiecare leu a mijloacelor investite în producţie.

 

Indicatori

2010

2011

2012

2013

2014

Profit/pierdere pina la impozitare

-1121,7

-87,6

-2627,7

-7025,9

-13533,6

Venit din vînzări

13710,3

14546,5

15461,9

15128,4

15697,5

Rentabilitatea vînzărilor

-8.18

-0.60

-16.99

-46.44

-86,21

Rentabilitatea activelor

-2.18

-0.16

-4.84

-11.40

-24,61

 

Din datele tabelului observăm că pentru întreaga perioadă analizată rentabilitatea este negativă, ceea ce denotă înregistrarea pierderilor din activitatea desfăşurată. Astfel în 2014 întreprinderea a obţinut 86,21 bani pierderi la un leu de vînzări şi 24,61 bani pierderi la fiecare leu de active. Scăderea acestui indicator a fost determinată de ritmul creşterii costurilor din vînzări mai mare ca ritmul creşterii veniturilor din vînzări, acesta din urmă asigurat din tarifele stabilite pe serviciile prestate.

În diagramele ce urmează sunt examinaţi în dinamică indicatorii lichidităţii, ai solvabilităţii generale şi a coeficientului de îndatorare totală a întreprinderii pe anii 2010-2014.

Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt, iar solvabilitatea exprimă gradul de acoperire a surselor împrumutate cu active de care dispune întreprinderea.

 

 

Din diagrama prezentată observăm că indicatorii lichidităţii, care caracterizează capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt (TS) din diverse resurse (lichiditatea absolută - din mijloacele băneşti, lichidit. indetmediară - din mijloacele băneşti, investiţiile pe TS şi creanţele pe TS şi lichidit curentă - din active curente) au tendinţă continuă de scădere ceea ce denotă o diminuare a capacităţii de plată a întreprinderii.

Această situaţie reflectă că întreprinderea se confruntă cu un deficit de mijloace băneşti proprii pentru achitarea datoriilor curente, fiind un semnal negativ pentru fondator şi pentru finanţatori.

 

 

Din diagrama de mai sus observăm că solvabilitatea generală, care exprimă gradul de acoperire a surselor împrumutate cu active de care dispune organizaţia, este în continuă scădere. În mod normal nivelul acestui indicator trebuie să nu fie mai mic decît 2, însă observăm că nici în 2010, în care indicatorul constituia 1,48 lei, din perioada analizată, nu era la acea valoare normală, ajungînd la 1,05 lei în 2014. Coeficientul de îndatorare totală a întreprinderii, care reflectă capacitatea firmei de a achita datoriile pe termen scurt şi termen lung, are tendinţa de majorare de la 0.68 lei în 2010 pînă la 1,05 lei în 2014. Ambii indicatori constituind un moment negativ în activitatea întreprinderii.

Înrăutăţirea indicatorilor economico-financiari este cauzată de:

 1. Neajustarea la timp a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;
 2. Majorarea cheltuielilor ca rezultat al creşterii preţurilor pentru resursele energetice şi materiale utilizate în procesul de producţie;
 3. Tariful existent, aprobat în 2008, nu acoperă sinecostul producţiei;
 4. Ritmul creşterii veniturilor, este mult mai mic decît ritmul creşterii costului vînzărilor etc.

Datorită resurselor financiare limitate strategia financiară a întreprinderii reieşind din situaţia de îndatorare pe ultimii ani s-a axat pe prioritizarea plăţilor după cum urmează:

 1. achitarea creditelor la scadenţă,
 2. asigurarea obligaţiunilor faţă de buget,
 3. plata facturilor pentru energia electrică, reactivi chimici și alte resurse,
 4. retribuirea muncii şi contribuţiile sociale şi medicale obligatorii,
 5. furnizorii etc.
Luînd în consideraţie situaţia dificilă privind strategia de tarifare şi alţi factori externi în ultimii ani, totuşi echipa managerială a reuşit să asigure supravieţuirea entităţii şi să amîne falimentul organizaţiei.