Luni 25,
Septembrie 2023
Pagina oficială a companiei Apă-Canal Cahul

Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Trimite
Arhiva
Acasă   ›   Info Consumator   ›   Contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare:

Contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare

Contractul este un acord scris încheiat între două părți, care prevede anumite drepturi și obligațiuni pentru fiecare parte. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între S. A. "Apă-Canal Cahul" şi Consumator.
Persoana fizică sau juridică, care a obținut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să solicite Operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile de la data înregistrării dreptului de proprietate. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum dat de la rețeaua publică de alimentare cu apă și/sau de canalizare.
Contractare consumatori alții decât cei casnici(noncasnici) Contractare consumatori alții decât cei casnici(noncasnici) Consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condițiile legii; Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu instituțiile publice, persoane juridice, gestionari ai blocurilor locative, persoana responsabilă completează o cerere tip (disponibilă la sediul S.A. "Apă-Canal Cahul") cu anexarea copiilor documentelor necesare (act de identitate a administratorului, actul ce confirmă dreptul de proprietate şi/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului; Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; Decizia de înregistrate a persoanei juridice; rechezite bancare), iar Operatorul pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta. Instituția publică este persoană juridică de drept public care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică și care este finanțată, integral sau parțial, de la bugetul acesteia. Persoană juridică este orice persoană de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acționează în scopuri ce ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obține un profit din această activitate. Pentru blocurile locative raportul juridic de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, este reglementat de clauzele contratului încheiat între Operator şi administratorul blocului locativ, iar, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului. Operatorul poate încheia cu consumatorul, altul decât cel casnic, un singur contract pentru mai multe locuri de consum, cu condiția indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova

» Citeşte mai mult
Contractare cu proprietari de case individuale Contractare cu proprietari de case individuale Solicitant – persoană fizică care solicită Operatorului eliberarea Avizului de branșare/racordare, privind executarea branșamentului de apă/racordului de canalizare, branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru un loc de consum care nu este conectat la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, este necesar obținerea în prealabil a Avizului de branșare/racordare eliberat de către S.A. „Apă-Canal Cahul” în calitate de Operator, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare; După îndeplinirea condițiilor tehnice conform Avizului, consumatorul completează o cerere tip (disponibilă la sediul S.A. "Apă-Canal Cahul") cu anexarea copiilor (buletin de identitate a proprietarului, document care atestă dreptul de proprietar ), iar Operatorul pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova.

» Citeşte mai mult
Contractare cu proprietari de apartamente Contractare cu proprietari de apartamente Contractele se încheie individual de către S.A. "Apă-Canal Cahul", cu fiecare proprietar de apartament din bloc în parte, la inițiativa uneia dintre părți. Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu S.A. "Apă-Canal Cahul" consumatorul completează o cerere tip (disponibilă la sediul S.A. "Apă-Canal Cahul") cu anexarea copiilor documentelor necesare (buletin de identitate a proprietarului, documentul ce atestă dreptul de proprietar) ”, iar Operatorul pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta. Ținem să Vă aducem la cunoștință, că pentru încheierea contractului direct este necesară achitarea tuturor datoriilor la zi, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Menționăm, că Operatorul poate să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi cu solicitantul care deține imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna, în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu condiția de plată preventivă (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare). Vă informăm, că în blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către Operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza indicilor înregistrați de contoarele individuale conform tarifelor aprobate. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la Operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova.

» Citeşte mai mult